Wczesne wspomaganie rozwoju/OKRO

Podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 15 lipca 2024 r.


Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

Wymiar zajęć to 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą: 

 • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do rodzaju niepełnosprawności dziecka (m.in. oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog)
 • psycholog
 • logopeda
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i rodziny

 Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należą: 

 • Ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej, ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku stosownych do potrzeb form terapii,
 • Opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem pomocy rodzinie,
 • Analizowanie skuteczności podejmowanych działań w ramach pomocy dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian we wcześniej opracowanym programie oraz planowanie dalszych działań.

 Kroki do uzyskania pomocy:

 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana przez zespół orzekający przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku,
 • Wniosek do Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o przyznanie godzin,
 • Decyzja o przyznaniu godzin wydawana przez organ prowadzący Gminę Miejską Słupsk.

 PROPONOWANE RODZAJE ZAJĘĆ:

DIAGNOSTYCZNE – to cykl 8 spotkań , podczas których dziecko poddane jest wszechstronnej specjalistycznej diagnozie umiejętności funkcjonalnych. Skład zespołu diagnostycznego ustalany jest w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

Postępowanie diagnostyczne obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicami dziecka na temat jego dotychczasowego rozwoju psychoruchowego, prowadzonej dotychczas terapii,
 • zebranie informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w różnych sferach,
 • obserwację zachowań dziecka w sytuacjach naturalnych (swobodna zabawa) oraz zachowania dziecka w sytuacjach kierowanej zabawy.

 Po okresie wstępnej diagnozy, zespół specjalistów określa kierunki pracy z dzieckiem oraz ustala rodzaj proponowanych dziecku zajęć specjalistycznych czy terapeutycznych, z którym następnie zapoznaje rodziców, ustalając z nimi konkretne cele i zadania do realizacji.


SPECJALISTYCZNE – prowadzone są one cyklicznie przez terapeutę określonej specjalności i obejmują okres dwumiesięcznych zajęć. O rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego. Po każdym cyklu następuje podsumowanie prowadzonej terapii – terapeuta określonej specjalności opracowuje zalecenia terapeutyczne do pracy w domu. W ciągu roku szkolnego dziecko może korzystać z jednego lub kilku różnych cykli zajęć specjalistycznych.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju (ZWWR) oferuje w ramach zajęć specjalistycznych zajęcia z:

 • psychologiem
 • logopedą
 • neurologopedą
 • oligofrenopedagogiem
 • tyflopedagogiem
 • surdopedagogiem
 • rehabilitantem
 • terapeutą terapii czaszkowo – krzyżowej

Sale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Szkole

Sale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Internacie