Oferta Edukacyjna

Oferta edukacyjno-wychowawcza dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia – kierunki kształcenia: pracownik pomocniczy obsługi gastronomii, pomocnik pomocniczy obsługi hotelowej.

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim:

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i zespołowe

wczesne wspomaganie rozwoju – oferta dla dzieci w wieku od “0” do rozpoczęcia nauki w szkole – więcej informacji


oferta opiekuńczo-wychowawcza:

 • internat – 60 miejsc – 2 grupy wychowawcze
 • świetlica na terenie szkoły czynna w godz. 700 – 1530

oferta rewalidacyjno-terapeutyczna
zajęcia:

 • korekcyjno-kompensacyjne (dotyczy dysfunkcji rozwojowych),
 • dydaktyczno-wychowawcze (dotyczy bieżących potrzeb edukacyjnych),
 • logopedia, terapia mowy, komunikacja,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • terapia specjalistyczna: Tomatis, Biofeedback, integracja sensoryczna.

zajęcia fakultatywne:

 • art terapia,
 • socjoterapia, grupy wsparcia dla rodziców, rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych,
 • terapia indywidualna – zaburzenia emocjonalne, zachowania asertywne, zaburzenia zachowania,
 • edukacja czytelniczo-medialna,
 • terapia indywidualna – zaburzenia emocjonalne, zachowania asertywne, zaburzenia zachowania,
 • edukacja regionalna – Klub Turystyki Pieszej,
 • edukacja europejska – Szkolny Klub Europejski,
 • edukacja ekologiczna,
 • edukacja prozdrowotna.
 • Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieprzetartego Szlaku “Koty” im. Kanusza Korczaka – zbiórki w internacie – wtorki godz. 1630
 • grupa wsparcia dla rodziców
 • klub wolontariatu

zajęcia sportowe:

 • Sekcja Stowarzyszenia Sportowego “Olimpiady Specjalne – Polska”,
 • klub PTSS “Sprawni Razem” Uczniowski Klub Sportowy,
 • Klub Sportowy BOCCIA,
 • hydroterapia.

pomoc specjalistyczna:

 • medyczna – pielęgniarka,
 • psychologiczno-pedagogiczna,
 • socjalno-bytowa,
 • terapeutyczno-rewalidacyjna – logopedzi, terapeuci zajęciowi, reedukatorzy, rehabilitanci,
 • grupa wsparcia dla rodziców,
 • metodyczno-merytoryczna dla nauczycieli, studentów, pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym.