Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Unicef w Słupsku https://www.sosw.slupsk.pl .

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Unicef w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://www.sosw.slupsk.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Unicef w Słupsku.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Unicef
ul. Zygmunta Krasińskiego 19
76-200 Słupsk
tel./fax: 0 59 842 24 92
adres email: sekretariat@sosw.slupsk.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.03.2008
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.09.2023

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty zapisane są w formacie PDF – brak możliwości edycji,
  • filmy nie posiadają napisów,
  • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
  • niektóre artykuły nie posiadają prawidłowej struktury.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Data sporządzenia oświadczenia: 03.10.2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Lidia Lipiec e-mail: sekretariat@sosw.slupsk.pl.
Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 842 24 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:
Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Unicef w Słupsku nie zapewnia dostępu do bezpłatnych świadczeń tłumacza PJM (polski język migowy).

Dostępność architektoniczna:

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Krasińskiego oraz wejście przez drzwi przesuwne od strony parkingu szkolnego. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajdują się płatne miejsca parkingowe w ramach Słupskiej Strefy Płatnego Parkowania wraz z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu wewnętrznym znajdują się miejsca parkingowe, dla pracowników oraz rodziców przywożących dzieci oraz odbierających je po skończonych zajęciach lekcyjnych. Wyznaczone jest również miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły obecni na dyżurce.
W budynku, na każdym poziomie, znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w windę. Przy każdych schodach znajdują się poręcze. Osoby niepełnosprawne ruchowo przybywające do szkoły otrzymują niezbędną pomoc.

Dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo zajęcia lekcyjne zorganizowane są w sposób umożliwiający ich pełne poruszanie się. W szkole znajdują się toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.