Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego

na podbudowie programowej gimnazjum

terminy ustalone przez Kuratora Oświaty

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty NR 04/2015 z dnia 27 stycznia 2015r.

Na podstawie: art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Składanie dokumentów do wybranych szkół:

od 14 maja 2015 r.
do 22 czerwca 2015 r.

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły.

do 25 czerwca 2015 r.

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności.

od 26 czerwca 2015 r.
do 30 czerwca 2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły.

2 lipca 2015 r.
do godz. 12:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 2 lipca 2015 r.
od godz. 12:00
do 6 lipca 2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.

7 lipca 2015 r.
do godz. 12:00

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów).

od dnia 7 lipca 2015 r.
od godz.12:00
do dnia 9 lipca 2015 r.
do godz. 15:00

Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r.

10 lipca 2015 r.
do godz. 12:00

Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
Ogłoszenie listy przyjętych.

24-26 sierpnia 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 lub Szkoły Przysposabiającej do Pracy (kliknij, aby pobrać właściwy),
 • życiorys,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /z tytułu niepełnosprawności intelektualnej lub sprzężonej/ wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, na IV etap edukacyjny /ponadgimnazjalny,
 • aktualna dokumentacja – karta zdrowia, dokumentacja specjalistyczna /neurolog,psychiatra, okulista, inni prowadzący kandydata/,
 • wyniki badań sanitarno-epidemiologicznych – w przypadku wyboru kierunku: kucharz małej gastronomii i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań medycznych do kształcenia kandydata w wybranym kierunku kształcenia zawodowego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • opinia pedagogiczna /wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego/,
 • odpis aktu urodzenia wraz z nr PESEL,
 • podanie o miejsce w internacie /dotyczy uczniów zamiejscowych/ – aby pobrać kliknij link: ZSZ nr 7, SPdP,
 • potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania wydane przez Urząd Miasta lub Gminy /w przypadku ubiegania się o miejsce w internacie/,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /w przypadku posiadania/,
 • fotografie legitymacyjne – 3 sztuki.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:
1. kucharz  – teoretyczna i praktyczna nauka zawodu w OSW, koedukacyjne – 3 lata
2. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – teoretyczna i praktyczna nauka zawodu w OSW,  koedukacyjne –3 lata

UWAGA:
Należy przygotować zaświadczenia lekarskie od lekarzy specjalistów, np. lekarz neurolog,  wady postawy, psychiatra, itp.
Decyzja ostateczna o zakwalifikowaniu ucznia do kształcenia zawodowego należy do lekarza medycyny pracy.
Jeżeli uczeń wybierze kierunek  – kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej musi przed 1.09.2013r. wykonać badania sanitarne w SANEPIDZIE natomiast wybierając kierunek stolarza należy we własnym zakresie zrobić
badania słuchu –audiogram.

Szkoła Przysposabiająca do pracy upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  – 3 lata