Uwaga! Pracujemy bez zmian!

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz.1829) i na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1830)

cytuję:
“…
4) po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzmieniu:
„§ 2a. Ograniczenie funkcjonowania szkół, placówek i centrów, o którym mowa w § 1a i § 1b, nie dotyczy:
1) szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
2) internatów;
…”

Szanowni Państwo
oznacza to, iż od 19 października 2020 r. pracujemy w trybie stacjonarnym, według planu zajęć, tak jak dotychczas, z zachowaniem obostrzeń i przestrzeganiem reżimu sanitarnego dla strefy czerwonej.

Magdalena Skóra
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku