Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP i Regulaminem przetargu dotyczący sprzedaży samochodu stanowiącego własność SOSW w Słupsku informujemy:

W wyznaczonym, terminie wpłynęły 2 oferty, które spełniały warunki udziału w postępowaniu zawarte w Regulaminie przetargu dotyczący sprzedaży samochodu stanowiącego własność SOSW w Słupsku. Oferty złożyli następujący wykonawcy:

  1. Firma Handlowo-Usługowa ITP Jacek Dziankowski ul.Dworcowa 81/17 10-437 Olsztyn

2. FUH Damian Tyluś Sitno 37a 78-400 Szczecinek

Stosownie do § 6 pkt 11 Regulaminu przetargu SOSW w Słupsku odrzucono ofertę p.Piotra Skóra ul.Pinczowska 22 28-440 Działoszyce – nie wniesiono wadium w wymaganym terminie.

Komisja przetargowa SOSW w dniu 12.08.2020 r dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą wybraną ofertą z najwyższą ceną jest: Firma Handlowo-Usługowa ITP Jacek Dziankowski ul.Dworcowa 81/17 10-437 Olsztyn Cena nabycia 10 168 zł brutto.